SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Nässjö SLS
Simidrott och hälsa för alla

Nässjö SLS Stadgar 2023

Nässjö Sim & Livräddningssällskap

Gällande stadgar antagna av årsmötet den 25/2 2021

 

STADGAR

för den ideella föreningen Nässjö Sim & Livräddningssällskap, med hemort i Nässjö kommun,
och bildad i december 1923.

 

§1. Rikstillhörighet
1. Nässjö Sim & Livräddningssällskap skall tillhöra Svenska Simförbundet och Svenska Sim &
Livräddningssällskapet

 

§2. Ändamål
1. Sällskapets ändamål är att främja intresse, kunskap och färdighet i simidrott och livräddning
samt sociala och emotionella färdigheter.
2. Sällskapet arbetar för ändamålen genom att anlita lämpliga instruktörer, anordna
simundervisning i olika stadier, samt arrangera tävlingar och uppvisningar.

 

§3. Medlemskap
1. Till medlem antas efter ansökan varje simintresserad person.


§4. Utträde
1. Medlem i Sällskapet kan uteslutas om han försummat att betala av årsmötet beslutade avgifter,
eller andra avgifter som beslutats av styrelsen. Medlem får också uteslutas om den motarbetat
Sällskapets verksamhet eller ändamål, brutit mot dessa stadgar eller på annat vis uppenbarligen
skadat Sällskapets intressen.

 

§5. Medlemsavgifter
1. Medlemsavgifter bestäms med ett års framförhållning av årsmötet.
2. Varje medlem eller förälder/målsman till medlem skall efter var och ens förmåga delta i
Sällskapets verksamhet. Den så inte gör betalar särskild avgift till Sällskapet enligt årsmötets
bestämmande.

 

§6. Styrelse
1. Styrelsen består av 5-7 ledamöter som utses av årsmötet på förslag av en valberedning.
2. Av ledamöterna utser årsmötet en att vara Sällskapets ordförande.
3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

4. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. För godkännande av beslut
krävs enkel majoritet. Dock skall minst 3 närvarande styrelseledamöter vara eniga om beslutet.
5. Vid votering har ordföranden utslagsröst.
6. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och verksamhetschef utgör arbetsutskott.
7. Arbetsutskottet bereder ärenden inför styrelsens behandling.

 

§7. Styrelsens uppgifter
1. Styrelsen skall tillvarata Sällskapets intressen enligt dessa stadgar samt verkställa av årsmötet fattade
beslut.
2. Ordföranden och kassören eller av styrelsen annan utsedd person äger rätt att teckna firma var och en
för sig upp till ett halvt basbelopp. Belopp därutöver kräver två firmatecknare. Styrelsen i sin helhet äger
rätt att teckna Sällskapets firma.
3. Styrelsen äger rätt att utse arbetsgrupper och utskott för att genomföra planerad verksamhet.
4. Styrelsen föreslår hedersmedlemskap till årsmötet enligt gällande regelverk. Alla medlemmar äger rätt
att till styrelsen förorda någon som hedersmedlem. Detta sker senast två veckor före årsmötet

 

§8. Ekonomisk förvaltning
1. Sällskapets verksamhetsår är 1/1-31/12.
2. Räkenskaperna skall vara avslutade och hållas tillgängliga för revisorernas granskning senast fjorton
dagar före årsmötet


§9. Årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter avhandlas:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4.a) Val av rösträknare och justeringsmän 2 st
b) Upprättande och fastställande av röstlängd
5. Mötets behöriga utlysande
6. Godkännande av dagordning och ev. revidering av stadgarna
7. Premiering av simmare och fotografering
8. Fika
9. Godkännande av verksamhetsberättelse
10. Ekonomisk berättelse
11. Revisionsberättelse
12. Ansvarsfrihet för styrelsen

13. Revidering av stadgarna
14. Motioner som inkommit till styrelsen 14 dagar före årsmötet samt propositioner
15. Medlemsavgift för nästkommande år
16. Val av ordförande till styrelsen för nästkommande år
17. Val av ledamöter till styrelsen för nästkommande år 4-6 st
18. Val av valberedning för nästkommande år 3-5 st
19. Val av revisorer för nästkommande år 2 st
20. Fastställande av nästa års verksamhetsplan och budget
21. Fastställande av Nässjö SLS Alkohol- tobaks- drog och mobbingpolicy
22. Utmärkelser och avtackningar
23. Övriga frågor
24. Årsmötets avslutning

 

§10. Sällskapets sammankomster
1. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år.
2. Kallelse till årsmöte skall utlysas på föreningens hemsida samt övriga plattformar där
föreningen är representerad samt till Sällskapets medlemmar senast fjorton dagar före mötet.
3. Kallelse till extra årsmöte kan utfärdas av styrelsen senast fjorton dagar före mötet. Endast
frågor som finns upptagna kallelsen får handläggas.
4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller efter framställning av minst två
styrelseledamöter.

 

§11. Val och omröstning
1. Val och omröstning sker, om ej annat begärs, öppet och med enkel majoritet.
2. Medlem som betalat full medlemsavgift senast den 31/1 för det kommande verksamhetsåret
har rösträtt om personen uppnått 16 år det kommande kalenderår årsmötet avser.
3. Stödmedlem har yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt.
3. Endast fysiskt närvarande medlem får rösta. Ingen har rätt att med fullmakt rösta för annan
medlem.

 

§12. Stadgeändring
1. Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av ordinarie årsmöte.
2. För att beslutet skall vara giltigt fordras två tredjedels majoritet.
3. Beslutade stadgeändringar gäller från och med att årsmötesprotokollet justerats och
undertecknats.


§13. Sällskapets upplösning
1. Fråga om Sällskapets upplösning skall behandlas på två av varandra följande ordinarie årsmöten.
2. För att beslutet skall vara giltigt fordras vid båda tillfällena två tredjedels majoritet.
3. Vid upplösningen skall eventuella tillgångar tillfalla annan verksamhet som årsmötet bestämmer och
som överrensstämmer med sällskapets ändamål.

 
Våra sponsorer